Ambio har gjennom de senere år også bygget opp anselig kompetanse innen området drikkevannsforsyning offshore, vi utviklet for en tid tilbake et web-basert drikkevannskurs: «Drikkevann på offshore innretninger».

Kurset er tilpasset både sykepleiere og driftspersonell som har ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til drikkevannsforsyningen. Kurset kan tas på norsk eller engelsk.

Vi tilbyr nå også klasseromsbaserte kurs innen drikkevannsbehandling offshore. 

WEB-BASERT KURS «DRIKKEVANN PÅ OFFSHORE INNRETNINGER»

Målet med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med, drikkevann offshore kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge. Kurset gir en beskrivelse av behandlingsmetoder brukt på land, innretninger og fartøy.

Fullført kurs dokumenterer at kandidaten har gjennomgått kompetansegivende opplæring innen behandling av drikkevann offshore i henhold til HMS-regelverket for petroleumsindustrien, Sjøfartsdirektoratets regelverk relatert til flytende innretninger og Drikkevannsforskriften.

Kursets innhold er basert på gjeldende lover og forskrifter samt veiledere utgitt av
ansvarlige myndigheter for drift av drikkevannssystemer offshore. I tillegg er generelle
driftserfaringer på tilsvarende anlegg og utstyr lagt til grunn.

Følgende kilder er brukt:

 • Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
 • Forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger
 • HMS-forskriftene:

Rammeforskriften

Styringsforskriften

Innretningsforskriften

Aktivitetsforskriften

 • NORSOK P-002 system 53
 • Veileder Vannrapport 125: «Nok, godt og sikkert drikkevann offshore» 4. utgave
 • Veileder Vannrapport 123: «Forebygging av legionellasmitte» 4. utgave

Drikkevannskurset inneholder følgende kapitler:

 1. Regelverk og forvaltning
 2. Styringssystem
 3. Vannkvalitet
 4. Krav til vannkvalitet og analyser
 5. Prøvetaking, tiltak ved overskridelser av grenseverdi og rapportering
 6. Utforming av drikkevannsanlegg
 7. Produksjon av drikkevann offshore
 8. Bunkring av drikkevann
 9. Vannbehandling
 10. Lagertanker
 11. Vannforsyningsnett
 12. Forebygging av Legionella
 13. Feilsøking

Det er en test etter hvert av kapitlene, der deltakerne må svare riktig på minimum 70 % av spørsmålene for å bestå. Man får tre forsøk på å bestå hver test. Kursdeltakerne må bestå alle testene for å fullføre kurset og motta kursbevis. Dersom man ikke består en test etter tre forsøk vil man ikke bestå kurset. Det vil da være en mulighet til å resette lisensen og starte helt forfra igjen, uten ekstra kostnad.

Kursets varighet er estimert til 8-10 timer.

KLASSEROMSBASERT KURS «DRIKKEVANN PÅ OFFSHORE INNRETNINGER»

Ambio Ingeniørtjenester tilbyr et klasseromsbasert kurs i offshore drikkevannsbehandling. Dette kurset har det samme teoretiske innholdet som det web-baserte kurset, i tillegg til følgende

 • Fremvisning av 3D modell og gjennomgang av drift av omvendt osmose, evaporator,  klordosering, alkaliseringsfilter, partikkelfilter, kullfilter og UV- anlegg
 • Praktisk gjennomgang av bakteriologisk, fysisk og kjemisk prøvetaking
 • Praktisk gjennomgang av klormåler, pH-meter, konduktivitetsmåler og fargetallsmåler
 • Gjennomgang av de vanligste problemene knyttet til teknisk vannbehandling offshore der mulige årsaker og korrigerende tiltak diskuteres
 • Spørsmål og problemstillinger sendt inn på forhånd diskuteres i plenum

Kursets varighet er 2 dager.

Les mer om Ambio her.